top of page
Search
  • Writer's picturemarina maclean

School Pupils Visit Heritage

Updated: Sep 1, 2021

Bha sinn uabhasach toilichte fàilte a chur air sgoilearan clas 5-6 nuair a thàinig iad a chèilidh oirnn sa Chomunn Eachdraidh an t-seachdainn-sa chaidh. Sheall sinn dhaibh mar a tha sinn ris am pròiseact claraidh-digiteach againn le bhith a' toirt orra delbhan a thogail airson an tasglann - mar a tha sinn air a bhith a' deanamh san ionnad cheanna. Tha sinn an dòchas gun tog iad dealbhan de na seann rudan sonraichte aca fhein, thairis air an t-samhraidh. Bidh barrachd fiosrachaidh again mu tachartas sònraichte an lùib seo an ceart uair.


We were delighted to welcome the pupils of Castlebay Primary School into the Heritage Centre last week. They were encouraged to try taking pictures in our digitisation studio, as well as continuing taking photo's of their own artefacts, on the island through the summer. More details about this to follow!


59 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page