top of page
Search
  • marina maclean

Niall Pegi

Seo dealbh de Niall Pegi à Ceann Tangabhal. Bha e a sàs ann am bardachd, an ceol agus anns na h-ealain. Bha moran, òg agus sean, deidheil air a bhi dannsa ris a cheol aighearach aige ann an tallachan an eilean.

Seo am melodeon aig Niall. A bheil cuimhneaichein agaibh air Niall agus air a cheol?

Chaidh an dealbh seo de na Horgh a dheanamh tiomcheall air 1920 le Niall Peigi.

Neil MacDonald (Niall Peigi), 1900 from Kentangval, Isle of Barra was a poet, musician and artist.

Many young people, both young and old, regularly enjoyed dancing to Niall’s spirited music in our local halls. Below is Niall’s button melodeon. Do you have any fond memories of Niall’s music at the dances? The below painting is a scene of Horve Village which was painted by Niall around 1920.

49 views0 comments

Recent Posts

See All

The Barra Heritage AGM will take place on February 23rd 2023 at 7.30pm. Location :- Barra Heritage Centre

Post: Blog2_Post
bottom of page